ప్రకటనలు

  • లక్స్ సబ్బు ,మే 1953 ‘ఆంధ్ర పత్రిక’

  • మార్చ్ 13 1964 ‘ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక’

  • న్యూట్రిన్ చాక్లెట్ ‘ఆంధ్ర పత్రిక’

  • ప్రెసిడెంట్ పౌడర్ ‘ఆంధ్ర పత్రిక’ 1956

  • 29-1-1958 ‘ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక’

  • జూన్ 1956 ‘సినిమా రంగం’ పత్రిక

Lingual Support by India Fascinates