ఫోటోలు

తోటి నటీనటులతో

బొంబాయి కళాసంద్రం వారి సభలో మీనాకుమారితో ఫోటో కర్టసీ-చిర్రావూరు

Kalasamdram felicitation at Bombay.with meena kumara photo curtesy-chirravur.

శివాజి గణేషన్ తో. ఫోటో కర్టసీ-జ్ఞాన్ ప్రకాష్
With sivaji ganesan photo curtesy-gnan prakash chennai

గుమ్మడి,రమణారావు,ఎస్.వి.రంగారావుతో ఫోటో కర్టసీ- సంజయ్ కిషోర్
photo curtesy-sanjay kishore

ఫోటో కర్టసీ-శ్రీఅహోబిళ రావు
Photo curtesy-sri ahobilarao

సూర్యాకాంతంతో.,ఫోటో కర్టసీ-శ్రీఅహోబిళ రావు
Photo curtesy-sri ahobilarao

ఎన్.టి.రామారావుతో, ఫోటో కర్టసీ శ్రీఅహోబిళ రావు
Photo curtesy-sri ahobilarao

నటి చంద్రకళతో, ఫోటో కర్టసీ-శ్రీభూషణ్
photo curtesy-sri.bhushan

స్టార్ క్రికెట్ ఆడుతూ శివాజి గణేసన్ తో. ఫోటో కర్టసీ- ఇంటర్నెట్
Playing star cricketphoto curtesy -internet

గాయని సుశీలతో ఫోటో కర్టసీ- శ్రీమతిఆశారాణి
With singer suseela-photo curtesy mrs.asha rani

ఘంటసాలతో ఫోటో కర్టసీ-శ్రీపంచకర్ల రమేష్
With ghantasala photo curtesy-sri.panchkarla ramesh

మీనాకుమారితో , ఫోటో కర్టసీ-శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి
Photo curtesy-smt.vijaya chamundeswari

ధర్మేంద్రతో, ఫోటో కర్టసీ-శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి
Photo curtesy-smt.vijaya chamundeswari

శాంతకుమారి,ఎ.ఎన్.ఆర్ తో ఫోటో కర్టసీ- జ్ఞాపకాలు
With santhakumari anr.photo curtesy- gnapakalu

శివాజి గణేషన్ తో. ఫోటో కర్టసీ చెన్నయ్ *****
With sivaji ganesan photo curtesy Chennai****

Back

Lingual Support by India Fascinates