ఫోటోలు

కుటుంబ సభ్యులతో..

మీనాక్షి,సతీష్,విజయలతో ఫోటో కర్టసీ-****
With meenaakshi,baby vijaya and baby satish photo curtesy –chennai*****

జి.జి. మొదటి భార్య అలిమేలు పెద్ద కూతురు పెళ్లిలో. ఫోటో కర్టసీ-****
G.G’s first wife alimelu’s elder daughter’s marriage. Photo curtesy-chennai****

అక్క మారుతి,తల్లి సుభధ్రమ్మతో -ఫోటో కర్టసీ – శ్రీవాడ్రేవు రామచంద్రమూర్తి
With sister maruthi and mother subhadramma photo curtesy –sri vadrevu r murthy

చిన్నారి సతీష్ తో. ఫోటో కర్టసీ-శ్రీమతిపద్మావతి
With baby satish photo curtesy-smt.padmavathi

చిన్నారి విజయతో. ఫోటో కర్టసీ –శ్రీమతి ప్రసన్న
With baby vijaya photo curtesy- smt.prasanna

ఫోటో కర్టసీ –సంజయ్ కిషోర్
photo curtesy sri.sanjay kishore

చిన్నారి విజయతో. ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి
With baby vijaya photo curtesy smt.vijaya chamundeswari

సతీష్,విజయలతో ఫోటో కర్టసీ-****
With young satish and vijaya.photo curtesy-chennai*****

సతీష్ పుట్టిన రోజు వేడుక. ఫోటో కర్టసీ-****
Birthday celebrations of satish photo curtesy-chennai*****

ఫోటో కర్టసీ –ఫిల్మ్ న్యూస్- సంజయ్ కిషోర్
photo curtesy sri.sanjay kishore

చిన్నారి సతీషతో. ఫోటో కర్టసీ-శ్రీవాడ్రేవు రామచంద్రమూర్తి.
With baby satish photo curtesy –sri vadrevu r murthy

ఫోటో కర్టసీ –ఫిల్మ్ న్యూస్ ఆనందన్
photo curtesy film news anandan

చిన్నారి సతీషతో. ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి
With baby satish photo curtesy smt.vijaya chamundeswari

అక్క మారుతితో. ఫోటో కర్టసీ-శ్రీమతి భవాని
With sister maruthi photo curtesy-smt.bhavani

.ఫోటో కర్టసీ –పామర్రు
photo curtesy -pamarru

చిన్నారి విజయతో. ఫోటో కర్టసీ – శ్రీమతి విజయ చాముండేశ్వరి
With baby vijaya photo curtesy smt.vijaya chamundeswari

పత్రికలనుంచి

సతీష,విజయలతో. ఫోటో కర్టసీ-ఆంధ్ర జ్యోతి
With satish and vijaya –photo curtesy-andhra jyothi

సతీష,విజయలతో. ఫోటో కర్టసీ-ఆంధ్ర జ్యోతి
With satish and vijaya –photo curtesy-andhra jyothi

చిన్నారి సతీషతో. ఫోటో కర్టసీ-విజయ చిత్ర
With satish –photo curtesy-vijaya chitra

చిన్నారి సతీషతో. ఫోటో కర్టసీ-విజయ చిత్ర
With satish –photo curtesy-vijaya chitra

చిన్నారి సతీషతో. ఫోటో కర్టసీ-విజయ చిత్ర
With satish –photo curtesy-vijaya chitra

చిన్నారి సతీషతో. ఫోటో కర్టసీ-విజయ చిత్ర
With satish –photo curtesy-vijaya chitra

చిన్నారి సతీషతో. ఫోటో కర్టసీ-వనిత జ్యోతి
With satish –photo curtesy-vanitha jyothi

Back

Lingual Support by India Fascinates